GEBRUIKSVOORWAARDEN, PRIVACYREGELING EN COPYRIGHT

Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Casting Studio. Het gebruik van Casting Studio betekent dat de bezoeker van de Casting Studio website zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Casting Studio en haar informatieleveranciers en verbindt er zich toe om geen wijzigingen aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van Casting Studio en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Casting Studio, Alpacastraat 29, 9000 Gent of via legal@castingstudio.com. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van Casting Studio in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

Aansprakelijkheid
Casting Studio en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van Casting Studio en verwante informatiediensten.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op door derden verstrekte informatie en zorgvuldige analyse. Casting Studio en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Casting Studio is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen. Casting Studio is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Casting Studio gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat Casting Studio of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Casting Studio is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Privacyregeling

 • Toepassingsgebied
  Deze regeling is van toepassing op de Casting Studio website en op alle Internet-initiatieven van Casting Studio en haar dochterondernemingen.

Inzamelen van informatie

 • Bij registratie, aankopen en acties
  Casting Studio verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties zal niet gebruikt worden door Casting Studio en haar dochterondernemingen voor marketingdoeleinden en zal niet gedeeld worden met contractueel verbonden partijen.

 • Bij gebruik van bepaalde diensten
  Casting Studio bewaart informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde, unieke diensten zoals het ‘Mijn Selectie’ aan te bieden.
  Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo is ‘Mijn Selectie’ maar mogelijk voor zover u de informatie invoert in onze databanken. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

 • In log-files
  Ten slotte wordt er informatie verzameld in log-files. Casting Studio kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Casting Studio nog beter afstemmen op de noden van de gebruikers.

Recht op inzage en correctie
Elke persoon die zijn identiteit bewijst door in te loggen op zijn online account, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering.

Gebruik van cookies
Casting Studio maakt gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; ze zijn dan ook te vinden op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van Casting Studio garanderen.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling
Casting Studio behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. De privacyregeling is steeds te consulteren op http://www.castingstudio.com/privacy.

© 2004-2016 Casting Studio. Alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden, privacyregeling en copyright.